Informatika | Základy webových technologií

Webové technologie se skládají z několika základních prvků:

 • HTML - značkovací jazyk používaný k vytváření struktury webových stránek.
 • CSS - kaskádové styly sloužící k definování vzhledu webových stránek.
 • JavaScript - skriptovací jazyk používaný k vytváření interaktivního chování webových stránek.
 • HTTP - protokol používaný k přenosu dat mezi webovými prohlížeči a webovými servery.
 • webové servery - software, který běží na serverech a zpracovává požadavky webových prohlížečů.

Tyto základy společně umožňují vytvářet a zobrazovat webové stránky a aplikace v prohlížeči.

1. Jaké technologie se používají při vývoji webových aplikací?

Existuje mnoho technologií, které se používají při vývoji webových aplikací. Některé z nejpopulárnějších zahrnují:

 • Frontendové technologie: HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue.js, jQuery
 • Backendové technologie: Node.js, PHP, Python, Ruby on Rails, Java, ASP.NET
 • Databázové technologie: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase
 • Webové serverové technologie: Apache, Nginx, IIS

Při vývoji webových aplikací se často používají také různé frameworky a knihovny, které usnadňují vývoj a zlepšují výkon a bezpečnost aplikace.

Front-End pro web Back-End pro web

Frontendové technologie

Frontendové technologie jsou technologie používané pro tvorbu uživatelského rozhraní webových aplikací. Mezi hlavní frontendové technologie patří:

 1. HTML - hypertextový značkovací jazyk pro tvorbu struktury webových stránek
 2. CSS - kaskádové styly pro vizuální úpravu webových stránek
 3. JavaScript - skriptovací jazyk pro interaktivitu a dynamické chování webových stránek
 4. React - knihovna pro tvorbu uživatelského rozhraní pomocí komponent
 5. Angular - framework pro tvorbu webových aplikací v TypeScriptu
 6. Vue.js - framework pro tvorbu uživatelského rozhraní pomocí komponent a jednoduchého templatingu
 7. jQuery - knihovna pro usnadnění používání JavaScriptu na webových stránkách.

Tyto technologie spolu umožňují vytvářet moderní a interaktivní webové aplikace, které jsou optimalizované pro různé zařízení a prohlížeče.

2. Jak fungují webové stránky (vztah základních technologií – HTML, CSS a JavaScriptu) a jak je zobrazuje prohlížeč?

Webové stránky jsou vytvořeny pomocí základních webových technologií, jako jsou HTML, CSS a JavaScript, a jsou zobrazovány v prohlížeči.

HTML (HyperText Markup Language) je základním stavebním kamenem webových stránek. Definuje strukturu obsahu na stránce, jako jsou nadpisy, odstavce, seznamy a odkazy.

CSS (Cascading Style Sheets) se používá k definování vizuální prezentace webových stránek. Pomocí CSS můžete určit barvu a velikost textu, pozadí stránky, rozložení prvků a další vizuální vlastnosti.

JavaScript se používá pro interaktivitu webových stránek. S jeho pomocí můžete přidat animace, validaci formulářů, funkce tlačítek a další prvky interakce s uživatelem.

Když uživatel otevře webovou stránku v prohlížeči, prohlížeč stáhne soubory HTML, CSS a JavaScript z webserveru a zpracuje je. HTML definuje strukturu stránky, CSS definuje vizuální prezentaci a JavaScript definuje interaktivitu. Prohlížeč pak vytvoří obrazovku s obsahem stránky podle těchto definic. Pokud jsou na stránce interaktivní prvky, jako jsou tlačítka nebo formuláře, JavaScript se stará o interakci s uživatelem.

Celkově tedy webové stránky jsou vytvořeny pomocí HTML, CSS a JavaScriptu a jsou zobrazovány v prohlížeči tím, že prohlížeč zpracovává tyto soubory a vytváří obrazovku s obsahem stránky.

3. Úvod do HTML a jeho vztah k ostatním značkovacím jazykům.

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, který se používá k vytváření struktury a obsahu webových stránek. HTML používá tagy (značky) k označování jednotlivých prvků na stránce, jako jsou nadpisy, odstavce, odkazy, obrázky a další prvky.

Vztah HTML k ostatním značkovacím jazykům spočívá v tom, že HTML je jeden z mnoha značkovacích jazyků, které se používají na různých typech dokumentů. Například XML (Extensible Markup Language) se používá pro výměnu dat mezi různými systémy, a SVG (Scalable Vector Graphics) se používá pro vytváření vektorových obrázků.

Když se hovoří o HTML5, je to specifikace jazyka HTML, která přináší nové funkce a možnosti pro tvorbu webových stránek, jako jsou nové tagy, atributy a API (Application Programming Interface). HTML5 také umožňuje vytvářet webové aplikace, které fungují offline a mají přístup k hardwarovým funkcím zařízení.

Celkově tedy HTML je značkovací jazyk, který se používá k vytváření struktury a obsahu webových stránek, a má vztah k dalším značkovacím jazykům, jako jsou XML a SVG. HTML5 je specifikace jazyka HTML, která přináší nové funkce a možnosti pro tvorbu webových stránek a aplikací.

4. Návrh vizuálu webové stránky (Figma) a úvod do CSS.

Při návrhu vizuálu webové stránky se často používá nástroj Figma, který umožňuje vytvářet wireframy, návrhy a prototypy webových stránek. Figma nabízí mnoho funkcí pro práci s vrstvami, tvorbu tvarů, textu, interakcí a dalších prvků.

Jakmile je hotový návrh vizuálu, používá se CSS (Cascading Style Sheets) k implementaci vizuálního vzhledu na webové stránce. CSS umožňuje definovat barvy, velikosti, pozice a další vizuální vlastnosti jednotlivých prvků na stránce, jako jsou nadpisy, odstavce, odkazy, tlačítka a další prvky.

CSS pracuje s selektory, které umožňují vybrat jednotlivé prvky na stránce a aplikovat na ně různé vlastnosti. Například můžete použít selektor pro nadpis H1 a definovat barvu a velikost textu.

V CSS také existují různé způsoby definice stylů, jako jsou inline styly, interní styly a externí styly. Inline styly jsou definovány přímo v HTML tagu, interní styly jsou definovány v záhlaví HTML souboru a externí styly jsou definovány v samostatném CSS souboru.

Celkově tedy při návrhu vizuálu webové stránky se používá nástroj Figma a při implementaci vizuálního vzhledu na stránce se používá CSS. CSS umožňuje definovat vizuální vlastnosti jednotlivých prvků na stránce a pracuje s selektory a různými způsoby definice stylů.

5. Pokročilé CSS a představení několika CSS frameworků

Pokročilé CSS nabízí široké možnosti pro tvorbu moderních a interaktivních webových stránek. Patří sem například animace, transformace, přechody a další pokročilé techniky.

Animace v CSS umožňují plynulé přechody mezi stavem prvku na stránce, jako je změna barvy nebo pozice. Transformace umožňují změnu tvaru, velikosti nebo orientace prvku. Přechody umožňují definovat plynulé přechody mezi dvěma stavy prvku na stránce.

Existuje také mnoho CSS frameworků, které usnadňují tvorbu webových stránek. Tyto frameworky obsahují předem definované styly a prvky, které lze použít pro rychlé a efektivní tvorbu stránek.

Některé z populárních CSS frameworků jsou:

 1. Bootstrap - Bootstrap je nejrozšířenější CSS framework, který nabízí mnoho předem definovaných komponent, jako jsou tlačítka, navigace, formuláře a další.
 2. Materialize - Materialize je CSS framework založený na designovém jazyku Google Material Design, který nabízí moderní a responsivní vzhled.
 3. Foundation - Foundation je další populární CSS framework, který nabízí mnoho předem definovaných komponent, jako jsou grid systém, tlačítka, navigace a další.
 4. Bulma - Bulma je moderní CSS framework, který nabízí jednoduchý a čistý design a modulární strukturu.

Tyto CSS frameworky jsou široce používány a nabízejí různé funkce a vlastnosti, které mohou být užitečné pro tvorbu moderních webových stránek.

6. Manipulace DOM tree – úvod do principů JavaScriptu.

DOM (Document Object Model) je reprezentace HTML dokumentu v podobě stromu objektů, kde každý prvek HTML dokumentu je reprezentován jako objekt. Manipulace s tímto stromem se děje pomocí JavaScriptu.

JavaScript umožňuje programově přistupovat k jednotlivým prvkům HTML dokumentu pomocí metod, které nabízí objektový model dokumentu (DOM). Pomocí těchto metod můžeme přidávat, odebírat nebo měnit vlastnosti prvků HTML dokumentu, jako jsou například textový obsah, třídy, atributy, styl a další.

Kromě toho umožňuje JavaScript také manipulovat s událostmi na stránce, jako jsou například kliknutí myší, změny hodnoty vstupního pole nebo posouvání kolečkem myši. Tyto události můžeme zachytávat pomocí event listenerů a na základě těchto událostí provádět různé akce, jako například přidávat nebo odebírat třídy, měnit textový obsah nebo měnit styl prvku.

Celkově tedy JavaScript umožňuje programově manipulovat s objektovým modelem dokumentu (DOM), což nám umožňuje přidávat, měnit nebo odebírat prvky na stránce a manipulovat s jejich vlastnostmi a událostmi. To nám dává mnoho možností pro tvorbu dynamických a interaktivních webových stránek.

7. Pokročilé použití JavaScriptu v reálných aplikacích.

JavaScript je dnes neodmyslitelnou součástí moderních webových aplikací a nabízí mnoho pokročilých možností pro tvorbu interaktivních a výkonných aplikací.

Některé z příkladů pokročilého použití JavaScriptu v reálných aplikacích jsou:

 1. Single-Page Applications (SPA) - SPA jsou webové aplikace, které načítají pouze jednu stránku a mění obsah dynamicky pomocí JavaScriptu a AJAXu. To umožňuje uživatelům plynule procházet aplikací bez nutnosti načítání nových stránek.
 2. Frameworky a knihovny - Existuje mnoho JavaScriptových frameworků a knihoven, jako například Angular, React a Vue.js, které usnadňují tvorbu moderních webových aplikací. Tyto frameworky nabízejí mnoho funkcí a nástrojů pro tvorbu reaktivních uživatelských rozhraní, řízení stavu aplikace a další.
 3. Animace a efekty - JavaScript umožňuje tvorbu plynulých animací a efektů na stránce, které mohou vylepšit uživatelskou zkušenost. Existuje mnoho knihoven pro animace, jako například GSAP nebo Anime.js, které umožňují snadnou tvorbu animací.
 4. Validace formulářů - JavaScript lze použít pro validaci vstupních formulářů na stránce. Pomocí JavaScriptu můžeme ověřovat, zda uživatel správně vyplnil formulář a zobrazovat chybové hlášky, pokud se vyskytnou problémy.
 5. Autocomplete a doplňování - JavaScript může být použit pro implementaci funkce autocomplete a doplňování vstupního pole. Tato funkce umožňuje uživateli snadno najít a vybrat položky z velkého množství možností.

Celkově tedy JavaScript nabízí mnoho pokročilých možností pro tvorbu moderních webových aplikací, které jsou interaktivní, rychlé a snadné na použití.

8. Úvod do REST API a JSONu

REST (Representational State Transfer) je architektonický styl pro tvorbu webových služeb. RESTful API umožňuje komunikaci mezi různými systémy pomocí HTTP protokolu. RESTful API poskytuje rozhraní pro získávání, ukládání, aktualizaci a mazání dat.

RESTful API komunikuje pomocí HTTP metod, jako jsou GET, POST, PUT a DELETE, které umožňují klientovi získávat nebo modifikovat data na serveru. Data jsou obvykle přenášena v formátu JSON nebo XML.

JSON (JavaScript Object Notation) je formát pro přenos dat. JSON používá syntaxi, která je podobná syntaxi objektů a polí v JavaScriptu. JSON umožňuje přenášet složitá data mezi různými systémy v jednoduchém, lehkém a snadno čitelném formátu.

Při použití RESTful API jsou data často přenášena ve formátu JSON. Klient vytvoří HTTP požadavek na server s danou metodou a požadovanými parametry a server odpoví s daty v JSON formátu.

Celkově tedy RESTful API a JSON jsou důležité nástroje pro tvorbu moderních webových aplikací, které umožňují efektivní a snadnou komunikaci mezi různými syst émy a aplikacemi. Použití těchto technologií umožňuje vytvářet webové aplikace s vysokou úrovní interaktivity a dynamiky, které mohou přenášet velké množství dat mezi klientem a serverem.

JSON se stal velmi populárním formátem pro přenos dat v různých oblastech včetně webových aplikací, mobilních aplikací a IoT (Internet of Things). JSON může být snadno čten a zapisován v mnoha jazycích, a to včetně JavaScriptu, což umožňuje webovým vývojářům jednoduše používat a zpracovávat data.

RESTful API umožňuje vytvářet robustní a škálovatelné aplikace, které mohou být snadno aktualizovány a rozšiřovány. Při návrhu RESTful API je důležité zohlednit potřeby uživatelů a správně navrhnout API, aby bylo co nejefektivnější a snadno použitelné.

9. Základní principy serverových aplikací.

Serverové aplikace jsou aplikace, které běží na serveru a poskytují funkcionality pro klienty. Základní principy serverových aplikací zahrnují několik důležitých aspektů:

 1. Správa požadavků: Serverová aplikace musí být schopna přijmout požadavky od klienta a správně je zpracovat. To může zahrnovat ověření oprávnění, validaci vstupů, přístup k datům a další úkoly.
 2. Správa dat: Serverová aplikace často pracuje s velkými objemy dat, a proto musí být schopna efektivně spravovat data, jako jsou relační databáze, soubory a další.
 3. Vytváření odpovědí: Serverová aplikace musí být schopna vytvořit odpověď na požadavek klienta. To může zahrnovat vytvoření HTML stránky, JSON odpovědi, poskytnutí souboru ke stažení a další.
 4. Správa bezpečnosti: Serverové aplikace často pracují s citlivými daty a musí být schopny zajistit bezpečnost těchto dat. To zahrnuje ověřování uživatelů, šifrování dat a další.
 5. Škálování: Serverová aplikace musí být navržena tak, aby byla snadno škálovatelná v případě nárůstu počtu uživatelů a požadavků.

V současné době jsou populární webové frameworky, které usnadňují vývoj serverových aplikací. Tyto frameworky poskytují předdefinovanou strukturu pro vývoj aplikací a často obsahují užitečné funkcionality pro správu požadavků, správu dat a další. Mezi populární frameworky patří například Node.js, Ruby on Rails, Django a Flask.

10. Kombinace frontendu a backendu – reálné využití veřejně dostupných API.

Kombinace frontendu a backendu je klíčovým prvkem moderního vývoje webových aplikací. Frontend je odpovědný za prezentaci dat a interakci s uživatelem, zatímco backend poskytuje funkcionality pro správu dat, autentizaci a další úkoly. Veřejně dostupná API jsou důležitým nástrojem pro vývojáře, kteří chtějí kombinovat data z různých zdrojů a poskytnout uživatelům nové funkcionality.

API (Application Programming Interface) poskytují rozhraní pro komunikaci mezi aplikacemi. Veřejně dostupná API jsou rozhraní, která jsou k dispozici pro širokou veřejnost a umožňují vývojářům přistupovat k datům a funkcionalitám jiných aplikací. API mohou být například sociální sítě, bankovní systémy, meteorologické služby, mapové služby a další.

Frontendové aplikace mohou využívat veřejně dostupná API pro získávání dat a poskytování nových funkcionality. Například, aplikace pro cestování mohou využít API mapových služeb pro zobrazení tras a bodů zájmu. Aplikace pro zdraví a fitness mohou využívat API zdravotnických zařízení pro získávání dat o uživatelích a jejich zdravotním stavu. Aplikace pro sociální sítě mohou využívat API ostatních sociálních sítí pro sdílení obsahu a přihlašování uživatelů.

Backendové aplikace mohou využívat API pro správu dat a další úkoly. Například, bankovní systémy mohou využívat API pro ověřování totožnosti uživatelů a správu finančních transakcí. E-commerce systémy mohou využívat API pro správu objednávek a plateb.

Kombinace frontendu a backendu s využitím veřejně dostupných API umožňuje vývojářům vytvářet nové aplikace rychleji a efektivněji.

11. Představení několika databázových řešení pro webový vývoj.

Existuje mnoho databázových řešení, která se používají pro webový vývoj. Některá z nejpoužívanějších jsou:

 1. Relační databáze (např. MySQL, PostgreSQL) - tyto databáze ukládají data do tabulek a používají SQL pro získávání a manipulaci dat. Tyto databáze jsou nejpoužívanější a jsou vhodné pro různé druhy aplikací.
 2. Dokumentové databáze (např. MongoDB) - tyto databáze ukládají data ve formě dokumentů (JSON) a nepoužívají SQL. Tyto databáze jsou často používány pro aplikace s velkým množstvím nestrukturovaných dat.
 3. Grafová databáze (např. Neo4j) - tyto databáze ukládají data ve formě grafů, které se skládají z uzlů a hran. Tyto databáze jsou ideální pro aplikace s velkým množstvím vztahů mezi daty.
 4. Klíč-hodnota databáze (např. Redis) - tyto databáze ukládají data ve formě klíčů a hodnot a jsou obvykle používány pro cachování dat a rychlé ukládání a načítání dat.

Každý druh databáze má své vlastnosti a výhody a neexistuje univerzální řešení, které by bylo nejlepší pro každou aplikaci. Při výběru databáze je důležité zvážit požadavky aplikace na výkon, dostupnost, škálovatelnost, bezpečnost a další faktory a zvolit řešení, které bude nejvhodnější pro daný projekt.

12. Kombinace technologií pro tvorbu komplexnější aplikace.

Tvorbou komplexních webových aplikací se často zabývá tým vývojářů, kteří kombinují různé technologie pro dosažení požadovaného výsledku. Níže uvádím několik technologií, které se často používají při tvorbě komplexních webových aplikací:

 1. Frontendové frameworky jako React, Angular nebo Vue.js, které usnadňují vývoj uživatelského rozhraní a umožňují efektivnější práci s JavaScriptem.
 2. Backendové frameworky jako Node.js, Ruby on Rails, Django nebo Laravel, které poskytují hotové řešení pro vývoj serverové části aplikace a často umožňují efektivnější práci s databází a využití různých knihoven.
 3. Databázové systémy jako MySQL, PostgreSQL nebo MongoDB, které slouží k ukládání dat.
 4. RESTful API, které umožňuje komunikaci mezi frontendem a backendem pomocí standardizovaného rozhraní.
 5. Autentizační a autorizační systémy pro řízení přístupu uživatelů k určitým funkcím aplikace.
 6. Nástroje pro testování kódu, jako je například Jest pro testování JavaScriptu nebo PyTest pro testování Python kódu.
 7. Systémy pro verzování kódu jako Git a služby pro správu projektů jako je například GitHub nebo GitLab.

Kombinace těchto technologií se může lišit v závislosti na specifikách projektu a požadavcích zákazníka. Důležité je zvolit vhodné řešení, které bude umožňovat rychlý vývoj, dobrý výkon a škálovatelnost aplikace.